Palvelun käyttöehdot

Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Lukkotehdas Oy:n (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä käyttöehdoissa kaikkia Palveluntarjoajan tuottamia tai ylläpitämiä internetissä olevia verkkopalveluita (jäljempänä Palvelu).

Rekisteröityessään Palveluun Asiakas on hyväksynyt ehdot ja sitoutunut noudattamaan niitä. Tällöin Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välille syntyy näiden käyttöehtojen mukainen sopimus. Asiakas on jokainen yksityishenkilö, joka on rekisteröitynyt Palvelun käyttäjäksi. Asiakas on rekisteröitynyt, kun Palveluntarjoaja on myöntänyt Asiakkaalle salasanan. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelua, Palvelun sisältöä, saatavilla oloa ja käyttöön tarvittavalle laitteistolle asetettuja vaatimuksia. Palvelussa voi olla sekä maksuttomia että maksullisia osia.

Asiakas saa oikeuden Palvelun käyttöön rekisteröityessään käyttäjäksi ja saadessaan käyttäjätunnuksen. Rekisteröityä voi ainoastaan luonnollinen henkilö. Käyttöoikeus ei ole siirrettävissä. Asiakas vastaa kaikesta salasanallaan tapahtuvasta käytöstä ja siitä että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Asiakas on vastuussa salasanan salassapidosta.

Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tai palvelun välityksellä Asiakkaalle. Muutokset tulevat voimaan heti. Asiakas on velvollinen tarkistamaan mahdollisesti muutetut ehdot tältä Palvelun käyttöehdot sivustolta. 

1 » Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Asiakas sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä Palvelussa materiaalia, joka on lain tai hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä.

2 » Asiakkaalla ei ole oikeutta, ilman Palveluntarjoajan suostumusta, lähettää tai välittää Palvelussa mainos-, markkinointi- tai ilmoitusmateriaalia.

3 » Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua materiaalia. Koko Palvelu sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan. Asiakas voi käyttää suojattua materiaalia omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa. Asiakkaalla ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan ja Palveluntarjoajan nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataviin tai muuten kaupallisesti hyödyntää kaupallista materiaalia. Mikäli kopiointi, julkaiseminen, levittäminen tai yleisölle saataviin saattaminen on lainsäädännön nojalla erityistapauksissa sallittua, on Asiakkaan aina mainittava tekijä tai muun oikeudenhaltijan nimi. Asiakas ei saa Palvelussa välittää tai levittää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua materiaalia ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan kaikista Palveluun tallettamaansa materiaaliin liittyvistä riitaisuuksista. Asiakas myöntää Palvelun tarjoajalle ja muille samaan konserniin kuuluville yhtiöille oikeuden editoida, kopioida, julkaista ja levittää materiaalia, jonka Asiakas on Palvelussa tuonut saataville.

4 » Asiakas vastaa kaikista hänelle Palvelun käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kuten puhelumaksuista.
Asiakas on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle näiden käyttöehtojen tai lain vastaisesta käytöstä aiheuttamansa vahingot.


5 » Palveluntarjoaja kehittää Palvelua kaiken aikaa ja sillä on oikeus muuttaa Palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. Palveluntarjoajalla on myös milloin tahansa oikeus lopettaa Palvelun tuottaminen. Lopettamisesta ilmoitetaan Palvelun omilla sivuilla hyvissä ajoin ennen lopettamista.

6 » Palvelun käytettävyys: Palveluntarjoaja tekee parhaansa, jotta Palvelu olisi Asiakkaan käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

7 » Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Palveluntarjoaja rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.

8 » Siinä tapauksessa, että maksullisen Palvelun käyttö estyy muista kuin Asiakkaasta johtuvista syistä vähintään kolmeksi (3) vuorokaudeksi, pidentää Palveluntarjoaja Palvelun käyttöaikaa vastaavasti. Edellytyksenä tälle kuitenkin on, että Asiakas reklamoi toimintahäiriöstä Palveluntarjoajalle, paitsi siinä tapauksessa, että kyse on käyttökatkosta, josta Palveluntarjoaja on ilmoittanut Asiakkaalle ennakkoon tai kysymyksessä on ns force majeur tilanne. Muuta korvausta tai hyvitystä ei Asiakkaalla ole käyttökatkon johdosta oikeutta saada.

9 » Riitojen ratkaisu: Tätä sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

Palveluntarjoaja avustaa tarvittaessa poliisia ja muita viranomaisia samoin kuin vakuutusyhtiöitä ja näiden yhteistyökumppaneita mahdollisten väärinkäytösten selvittämisessä luovuttamalla näille tarvittaessa yksittäisen ilmoituksen jättäneen Asiakkaan IP-osoitteen tai muut tiedot.